برگزاری نمایشگاه های،اختصاصی و تخصصی و همایش ها و سمینارها،
 شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی .