برگزاری نمایشگاه های اختصاصی و پاویون های تخصصی و همایش ها و سمینارها،
 شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی .