کلیه خدمات حمل و نقل ریلی و ترانزیت از درب کارخانه تا کشور های
هدف ،اخذ کلیه مجوز ها و استاندارد های ورودی کشور های اتحادیه
 اوراسیا و آسیای مرکزی