کلیه خدمات حمل و نقل ریلی و ترانزیت از درب کارخانه تا کشورهای
هدف،اخذ کلیه مجوز هاواستانداردهای ورودی کشورهای اتحادیه اوراسیاوآسیای مرکزی بالاخص قرقیزستان